• dog-hotel2
  • dog-hotel3
  • dog-hotel4
  • dog-hotel5

ค่าบริการฝากเลี้ยงสุนัข โรงแรมสุนัข (Dog Hotel)


มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (Effective February 1, 2017)

  • ขนาดเล็ก (Size S) น้อยกว่า 10 กิโลกรัม (< 10 kg)
  • ขนาดกลาง (Size M) มากกว่า 10 – 20 กิโลกรัม (>10 – 20 kg)
  • ขนาดใหญ่ (Size L) มากกว่า 20 – 30 กิโลกรัม (>20 – 30 kg)
  • ขนาดจัมโบ้ (Size XL) มากกว่า 30 – 45 กิโลกรัม (>30 – 45 kg)
  • ขนาดจัมโบ้ (Size XXL) มากกว่า 45 กิโลกรัม (> 45 kg)
ประเภทห้องพัก
Room Type
ขนาดเล็ก
Size S
ขนาดกลาง
Size M
ขนาดใหญ่
Size L
ขนาดใหญ่มาก
Size XL
ขนาดจัมโบ้
Size XXL
ราคาเต็ม
Full Price
สมาชิก
Member
ราคาเต็ม
Full Price
สมาชิก
Member
ราคาเต็ม
Full Price
สมาชิก
Member
ราคาเต็ม
Full Price
สมาชิก
Member
ราคาเต็ม
Full Price
สมาชิก
Member
ห้องแอร์
Air-con
6005407006308007209008101,000900
ห้องพัดลม
Fan room
400 360500 450600 540700 630800 720

เงื่อนไขเพิ่มเติม (Conditions)

1. ช่วงระหว่างวันที่ 1 -18 เมษายน และ 22 ธันวาคม – 10 มกราคม บาววาวขอสงวนสิทธิ์คิดราคาเต็ม โดยไม่มีส่วนลดใด ๆ ทั้งสิ้น
(Discount will not be valid during 1-18 April and 22 December – 10 January)

2. กรุณาจองห้องพักล่วงหน้าและชำระทั้งหมด ถ้าเป็นช่วงเทศกาลต่าง ๆ
(Please pre-booking during festival)
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในทุกกรณี
(Fully payment would be required, and not be refunded if cancellation)

3. ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่สุนัขเข้าพัก
(Pay all when check-in)

4. ฝากเลี้ยงระหว่างวัน เริ่มต้นเวลา 09.00 – 18.00 น คิดราคา ½ จากราคาเต็มปกติ ในแต่ละขนาดสุนัข หากมารับเกินเวลา 18.00 น. จะคิดราคาเต็มของค่าฝาก 1 วัน
(Dog Day Care Service starts-ends at 09.00 – 18.00 hr will be charged at ½ of fully price, in case of over 18.00 hrs will be charged for a day.)

5. ช่วงเวลารับ-ส่งสุนัข วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. เฉพาะวันจันทร์ในกรณีรับสุนัขกลับบ้านจะให้รับสุนัขกลับบ้านได้ตั้งแต่ 09.00-18.00 น. เท่านั้น
(check-in and check-out is during 09.00-20.00 hrs. for Tuesday to Sunday, And during 09.00-18.00 hrs for Monday)

6. ลด10% สำหรับห้องรวมตัวที่ 2 โดยเรียงลำดับจากใหญ่-เล็ก
(10% discount for 2nd, bigger size to smaller size)
ลด 20% สำหรับห้องรวมตัวที่ 3 และตัวต่อไป
(20% discount for 3rd and next)

7. ฝากเกิน 5 คืน แถมฟรี อาบน้ำ-เป่าขน
(Free shower for over 5 room nights)

8. เจ้าของสุนัขต้องแสดงบัตรวัคซีน ซึ่งสุนัขทุกตัวต้องได้รับวัคซีนครบคอร์ส ; หวัดและหลอดลมอักเสบ ไข้หัด ตับอักเสบ ลำไส้อักเสบ เลปโตสไปโรซีส พิษสุนัขบ้า
(Always present vaccination certificate which is fully complete vaccine course.)

9. เพื่อสุขภาพและพลานัยของสัตว์เลี้ยง สุนัข-แมวที่เข้าพักต้องไม่มีเห็บหมัด และฉีดหรือหยอดปัองกันเห็บหมัดไม่เกิน 30 วันก่อนเข้าพัก
(Flea/ tick strictly control in hotel area)

10. ลูกค้าที่นำสุนัขเข้ารับบริการที่พัก ถือว่าเป็นเจ้าของสุนัข และมีหน้าที่รับผิดชอบทุกกรณีที่เกิดจากการกระทำของตัวสุนัขเอง
(The dog owner is responsible for all cases are caused by the actions of the dog itself.)ชมภาพห้องแอร์เลี้ยงสุนัข


โถงตรงกลาง เงียบ สงบ สะอาด ปลอดภัย

นอนสบายมาก ๆ อากาศถ่ายเทตลอดเพราะมีพัดลมระบายอากาศ

น้องนิกกี้ ผม small but big, I love BowWow krab


ชมภาพห้องพัดลมเลี้ยงสุนัข


โถงห้องพัดลม อากาศถ่ายเทสามด้าน พร้อมพัดลม โปร่งสบาย

ห้องพัดลมด้านทิศใต้ รับลมเต็มๆ

ห้องพัดลมด้านทิศตะวันออก


ห้องพัดลม ด้านทิศตะวันตก

ขนาดของห้อง 2 ม. X 1.5 ม.


ภาพบรรยากาศสถานที่เลี้ยงสุนัขโดยรอบ